ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างองค์กร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานกิจการสภา อบต.กระออม1
การป้องกันการทุจจริต/ความโปร่งใส
ร้องทุกข์ร้องเรียน
กองคลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
งานบริหารบุคคล

ข้อมูล ITA
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
การให้ข้อมูลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สแกนคิวอาโค้ด (ภดส.3)
พลังงานแสงอาทิตย์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กระดานสนทนา
ชมรมกีฬา  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าของตัวเองและเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมทุกหมู่บ้านในตำบลกระออม
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ด้วยวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อำเภอสำโรงทาบจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ณ บริเวณบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายวิรุต ตรียวง นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมได้จัดงาน "MOI Waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ - การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ - ชมการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESGEGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION
วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนำขยะมาใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R ฯลฯ โดยมี นายสว่าง บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมี กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมได้จัดงาน "MOI Waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะในครัวเรือน - การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ - ชมการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล จึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลกระออมเข้าร่วม รับชมรับฟังการให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้... #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESGEGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION
วันที่ 16 ก.พ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม (กองคลัง) ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเก็บภาษีแต่ละประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม โดยมีนายสว่าง บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้
การลงพื้นที่สำรวจ (Re-X-Ray) และรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้้นที่ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม
ขอประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2566
โครงการนายอำเภอชวนสวมใส่ผ้าไทยใส่บาตร 23 พฤศจิกายน 2566
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"อบต.กระออมเกมส์ ครั้งที่ 20"ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬา รร.บ้านหนองอีเลิง ซึ่งการแข่งขันได้เริ่มมาตั้งแต่ 25 ต.ค.และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม "เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม"
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนัย ข้อ7(เพิ่มเติม)ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566-ก.ย.2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมร่วมกับสำนักงานที่ดินอำเภอสำโรงทาบได้ประชุมประชาคมตามโครงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีแปลง "โคกสันดาน , โคกสีดา , โคกตาปี้" โดยมีนายสว่าง บุญเต็ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เป็นประธานในการประชุมประชาคม ในครั้งนี้
ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตำบลกระออม ประจำปีงบประมาณ 2566 "
โครงการเด็กตำบลกระออมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้โตไปไม่จมน้ำ ปี 2566

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป
รวมลิงค์ต่างๆ
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 เมษายน 2567
การให้บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 856,788

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
เฟสบุ๊ค อบต.
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
วารสารประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญา         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 086-4697964
Email : kraomja@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์