ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างองค์กร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานกิจการสภา อบต.กระออม1
การป้องกันการทุจจริต/ความโปร่งใส
ร้องทุกข์ร้องเรียน
กองคลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
งานบริหารบุคคล

ข้อมูล ITA
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
การให้ข้อมูลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สแกนคิวอาโค้ด (ภดส.3)
พลังงานแสงอาทิตย์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กระดานสนทนา
ชมรมกีฬา


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
โครงการลดขั้นตอน
รายงานผลการฝึกอบรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การมอบอำนาจ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาการศึกษา(2561-2565)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ควบคุมภายใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ อบต.
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา
คำแถลงนโยบายนายก อบต.
แผนงานสาธารณสุข
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายงานผลการจัดโครงการ
โครงสร้างองค์กร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ฝ่ายสภา
ฝ่ายบริหาร
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรม
งานกิจการสภา อบต.กระออม1
งานกิจการสภา อบต. ปี 2562
งานกิจการสภา อบต. ปี 2563
งานกิจการสภา อบต. ปี 2564
งานกิจการสภา อบต. ปี 2565
การป้องกันการทุจจริต/ความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
รายงานผลการติดตาม การจัดบริการสาธารณะ
นโยบายไม่รับและไม่ให้ของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ร้องทุกข์ร้องเรียน
การร้องเรียนการทุจริต ปี 2562
การร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
เว็บไซต์การร้องเรียน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (ราย 6 เดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
กองคลัง
งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีประจำปี
งบรายรับ - รายจ่าย
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
กฏหมายที่ควรรู้
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พนักงานจ้าง 4 ปี
งานบุคคล
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
สายตรงผู้บริหาร
การจัดความรู้ในองค์กร
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
กฎหมายทั่วไป
กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
พรบ.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมายท้องถิ่น
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
การให้ข้อมูลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสารประชาสัมพันธ์เสียภาษี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สแกนคิวอาโค้ด (ภดส.3)
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบ 2500 วัตต์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
ชมรมกีฬา
สนามกีฬา
กิจกรรม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
รายงานความพึงพอใจ ณ จุดบริการ
สำนักปลัด
งานป้องกันฯ
กองการศึกษา
กองคลัง
รวมลิงค์ต่างๆ
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 เมษายน 2567
การให้บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 856,847

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
เฟสบุ๊ค อบต.
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
วารสารประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญา         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 086-4697964
Email : kraomja@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์